Brugerrådet

består af 5-8 personer, valgt på årsmødet

blandt foreningsmedlemmer i huset

Formand         Bengt Pedersen         Rønne Billard

Kasserer          Lene Dahl                   Borgerforeningen

Medlem          Tilde Kaas                   Vestermarie banko

Medlem           Lisbeth Lind               Folk og Fæ

Medlem           Niels Anker Sonne   Bornholms Folkedansere

Medlem           Bengt Pedersen         Rønne Billard 

Medlem           Grethe Viborg            Aktive kvinder

Medlem           Bente Johansen        Borgerforeningen

Medlem           Jennie og Helga        Bornholms frie familieklub

SAMARBEJDSAFTALE 
Mellem Brugerrådet for Foreningshuset Vestermarie skole og Bornholms Regionskommune,
Center for Ejendomme og Drift, Ejendomsservice (BRK) indgås herved nedenstående
samarbejdsaftale om benyttelse og drift af ejendommen på Vestermarievej 16, matr.nr 3m,
Vestermarie, 3700 Rønne, som ejes af BRK.


§ 1 Ejers forpligtelser
BRK afholder basisudgifterne, (dvs. bygningsbrand-, stormskade- og husejer forsikring,
ejendomsskat - inkl. renovation, el, vand og varme), samt udgifter til udvendig vedligeholdelse og
renovering af faste installationer i det omfang, der er bevillingsmæssig dækning.
Bruger kan ikke stille krav til den udvendige vedligeholdelsesstandard. BRK vil efter behov holde
møde med Brugerrådet for Foreningshuset Vestermane skole med henblik på at fastlægge niveau
og handlingsplan for den udvendige vedligeholdelse samt vedligeholdelse af faste installationer.
BRK afholder kun udgifter til indvendig vedligeholdelse, såfremt udgifter kan henføres til
manglende udvendig vedligeholdelse. Som udgangspunkt skal dette ske inden for budgetrammen,
men er der tale om større udefrakommende skader, vurderes der i det enkelte tilfælde, om der
kan blive tale om forsikringsskade eller anlægsansøgning
BRK kan efter behov føre tilsyn med ejendommen efter aftale med bruger.
Den offentlige P-plads, som bruges af andre end Foreningshuset Vestermane skoles brugere,
vedligeholdes af BRK.
BRK kan ikke indgå aftaler med nye brugere af huset uden forudgående orientering af
Brugerrrådet for Foreningshuset Vestermarie skole.
Kontaktperson fra BRK vedr. denne ejendom er Steen Pedersen som kan kontaktes på
56921450/30180435


§ 2 Økonomi
Ejendommen stilles til rådighed for Brugerrådet for Foreningshuset Vestermarie skole med en
årlig leje på kr. 0,-. Bruger forpligter sig dog samtidig til at overholde sine øvrige forpligtelser jf
denne aftale.
Bruger er forpligtet til at acceptere tiltag finansieret af BRK til reduktton af forbrug af el, vand og
varme.


§ 3 Brugers forpligtelser
Brugerrådet for Foreningshuset Vestermarie skole er ansvarlig for rengøring, indvendig
vedligeholdelse, pasning af atriumgård, renholdelse og glatførebekæmpelse af de udenomsarealer,
hvor Vej & Park ikke kommer med sneploven, uden udgift for BRK Dette dog med undtagelse

af ovennævnte forhold i §1.
Indvendig vedligeholdelse forstås som maling/tapetsering af vægge, maling af lofter og
indvendigt træværk, lakering/rensning af gulve, samt vedligeholdelse af inventar, vinduer og døre
Brugerrådet for Foreningshuset Vestermarie skole administrerer selv de udleverede nøgler
BRK gør rent på de toiletter der stilles til rådighed for foreningerne, 2 gange om ugen. Den
frekvens kan nedsættes til en ugentlig rengøring, proportionalt med antallet af brugere.
Brugerrådet for Foreningshuset Vestermarie skole forpligter sig endvidere til at føre tilsyn med
ejendommen og dens forskellige installationer, herunder at orientere BRK Ejendomsservice om
eventuelle byggetekniske kritiske forhold, de måtte observere.
Der ud over skal bruger tænke ”Bright Green Island” ind i de daglige handlinger for derved at
medvirke til, at Bornholms Regionskommune kan opfylde den samlede nedbringelse af C02-
udledning med mindst 5% hvert andet år frem til år 2025.
Øens visioner for en grøn omstilling af Bornholm udtrykt i Bright Green Island visionen og de 8
bornholmermål skal så vidt muligt afspejles i alle dele af øens virke. Foreningen opfordres til, at
formulere mindst et årligt tiltag, under et eller flere af Bornholmermålene, som er relevant for foreningen.
Opfølgning på foreningens egne mål kan efterfølgende skrives ind i beretningen ved
årsregnskabet.
Årsregnskabet fremsendes efterfølgende til Steen Pedersen@brk.dk til orientering
Brugerrådet for Foreningshuset Vestermarie skole fører fra dags dato liste over al inventar og
sørger for opmærkning af dette.


§ 4 Anvendelse
Der skal udpeges én daglig, ansvarlig kontaktperson, gennem hvem al kontakt og aftaler finder
sted.
Brugerrådet for Foreningshuset Vestermarie skole forpligter sig til at stille lokalerne til rådighed
for folkeoplysende foreninger samt øvrige almennyttige foreninger, som vurderes at have
samfundsmæssig værdi for lokalsamfundet og at alle brugere af lokalerne er ligestillet. Der kan i
særlige tilfælde opkræves et mindre brugergebyr
Foreningshuset skal være registreret i Conventus. Det er ikke et krav, at bookninger skal ske
gennem Conventus, men der skal føres fortegnelse over brugen af lokalerne, som udleveres på
anfordring fra BRK.
Der kan ske lejlighedsvis udlejning af overskudskapacitet til private formål
Brugerrådet for Foreningshuset Vestermarie skole er berettiget til at opkræve betaling til dækning
af øgede udgifter til forbrug, indvendig vedligeholdelse, rengøring, udenomsarealer, etc.
Bruger er til enhver tid ansvarlig for at al brug af ejendommen er i overensstemmelse med
gældende lovgivning og gældende brandmyndighedskrav.

Lokalerne må ikke anvendes til kommercielle formål eller udlejes til kommercielle formål med
indtjening for øje.
Brugerrådet for Foreningshuset Vestermarie skole må ikke fremleje bygningen helt eller delvis.


§ 5 Ophør og opsigelse m.m.
Nærværende aftale træder i kraft den 1. december 2019 og lejemålet kan fra BRKs side opsiges
med 6 måneders varsel og fra Brugerrådet for Foreningshuset Vestermarie skole side opsiges med
1 måneds varsel.
Ved fraflytning skal Brugerrådet for Foreningshuset Vestermarie skole aflevere ejendommen
rengjort og ryddeliggjort og i samme stand som ved overtagelsen. Der laves ikke
indflytningsrapport i forbindelse med indgåelse af denne aftale, da bruger sammen med lokale
foreninger allerede har brugsret til en del af bygningen.


§ 6 Misligholdelse
I tilfælde af misligholdelse af aftalen vil Brugerrådet for Foreningshuset Vestermarie skole
modtage et påbud om at bringe de pågældende forhold i orden med 1 måneds frist. Skulle dette
ikke ske inden for fristen, vil BRK være berettiget til at ophæve nærværende aftale uden yderligere
varsel.
Ved misligholdelse forstås bl.a. alvorlig tilsidesættelse af almindelig ro og orden, manglende
vedligeholdelse, tilsyn med ejendommen eller anvendelse i strid med aftalen